Förändringens fyra rum

Fyrarummaren, som är det vardagliga namnet på teorin om vad som sker med människor och organisationer i förändring, har sitt ursprung i Claes Janssens forskning som visar hur en individ eller en grupp färdas genom olika stadier – rum – i en förändringsprocess.

Teorin belyser förekomsten av två helt skilda livsförhållningssätt som visar sig i tre perspektiv:

  1. hur man ser på sig själv
  2. hur man ser på andra samt
  3. hur man ser på samhället och dess konsekvenser vid utveckling och förändring

De fyra rummen representerar olika psykologiska tillstånd som alla människor har och går igenom. När en individ ges möjlighet att skapa sin egen fyrarummare genom att inreda den med ord som beskriver egna upplevelser i olika sociala sammanhang och situationer, kan acceptans för de skilda livsförhållningssätten underlättas. Detta ökar möjligheterna till utveckling i förändring vilket i sin tur kan bidra till förhöjd livskvalitet och verksamhetsfrämjande effekter.

Oavsett utbildningsnivå, yrke, ålder, social status, kön, sexuell läggning, kulturell bakgrund och livsåskådning kan Fyrarummaren förstås och användas.

Människor lyckas på kort tid lyckats kommunicera sådant de inte kunnat tidigare och begrepp som olikheter och utanförskap kan få en ny dimension och innebörd som gör värden och världen mer begriplig i stort och smått.

 

Tre av verktygen

Introduktion till Fyrarummaren med Sjufrågeformuläret™

Pedagogiskt instrument där teorin under en halvdag konstrueras tillsammans av gruppen själva. Arbetet ger omedelbar förståelse genom att man skapar ett gemensamt språk som alla förstår. En hög närvaro-upplevelse bidrar till hög grad av tillämpningsvilja; livskunskap med särskilt fokus på jobbet.

Personlig dialektik med Outsiderskalan™ 

Människor agerar mycket olika under stress, oro och förändring. Fyrarummaren hjälper individer och grupper att förstå de egna preferenserna och konsekvenserna av dem, något som möjliggör ett mer rationellt och konstruktivt beteende även när det krisar. Metoden bidrar till att grupper hanterar olikheter effektivare vilket gör den till ett utmärkt stöd vid större och mindre förändringar, konflikter och kriser.

Organisationsbarometern® 

Mäter läget i verksamheten just nu beskrivet i Fyrarummartermerna Nöjdhet, Självcensur, Förvirring och Inspiration:

  • Hur har vi det?
  • Vad tycker vi om det?
  • Vad vill vi göra åt det?

Samtliga deltagare formulerar konkreta handlingsplaner där och då. Företrädesvis görs en ommätning efter 8-10 månader.
Mer information om fyrarummaren finner du på http://www.forandringensfyrarum.se/om-forandringens-fyra-rum/

Leave a Reply