Coaching

Många organisationer har ont om tid och resurser vilket kan göra det svårt att investera i längre ledarutvecklingsprogram. Ett alternativ och en mycket effektiv utvecklingsform är individuell coaching. Coaching innebär maxfokus på individens styrkor, drivkrafter och möjligheter. Utvecklingsformen medvetandegör och knyter individens behov till företagets krav och resultatet är en chef som påverkar och motiverar. Ledare och medarbetare som vill utveckla sig i sina roller ökar sin självinsikt vilket förbättrar förståelsen för och ledarskapet över andra. Även förmågan att prioritera ökar och individen kan göra fler medvetna val och bygga upp en inre trygghet i förändring.

Resultat
Konkret handling direkt. Direkt efter första sessionen börjar det aktiva handlandet. Klienten får en struktur över sina tankar och sin utvecklingspotential. Självinsikter blir till konkreta aktiviteter redan från start: detta är mitt nästa steg.
Ökad motivation i egen enhet. Klienten blir sedd och hörd utifrån sina egna personliga behov och utvecklas härigenom lättare i sin roll, vilket ger ökad motivation i hela enheten.
Genomtänkta val. Reflektion är avgörande för att kunna göra medvetna val. Klienten får möjlighet att ventilera arbetsrollens vardagsproblem såväl som långsiktiga och personliga vägval.
Ta del av samlad erfarenhet. Klienten får en oberoende samtalspartner med tystnadsplikt och som genom sina frågeställningardelar med sig av sina erfarenheter.

Epifani & coaching

  • En till två sessioner per månad
  • Bygger på principen konkret handling efter varje möte
  • Fokus på klientens löpande vardagsutmaningar och framtida möjligheter
  • Coachens egen erfarenhet används för att konfrontera klienten konstruktivt i syfte att öka insikterna
  • Etablerade självinsiktsverktyg används vid behov men styr inte processen
  • Coachen är ICF (International Coach Federation) -certifierad och följer intresseorganisationens etiska riktlinjer

Start
Om uppdragsgivaren önskar hålls ett inledande möte med genomgång av coachingens syfte, coachens roll och arbetssätt. Uppdragsgivaren förmedlar företagets mål och värderingar samt krav på ledare med specifikt fokus på klientens roll. Därefter inleder coach och klient den första sessionen där klienten berättar om vilka utmaningar som finns och vilka mål som ska nås. Klienten väljer med fördel att genomföra det webbaserade värderingskartläggningsverktyget ValuesOnline™.

Avslut
I ett uppsummeringsmöte går coach och klient igenom uppnått resultat samt hur klienten kan ta ansvar för sin fortsatta utveckling. Vid behov har coach, klient och uppdragsgivare ett avslutande möte för att diskutera klientens fortsatta utveckling och uppdragsgivarens möjlighet för att stödja denna. Uppföljningssamtal efter sex månader.  

En lönsam investering
Vi balanserar kraven på långsiktig effekt och kostnadseffektivitet med korta resor och låg tidsfrånvaro. Två studier genomförda av Manchester Inc och MetrixGlobal LLC visar att coaching har en Return on Investment (ROI) på minst sex gånger kostnaden. Mer info om detta finns på www.businesswire.com samt på www.metrixglobal.net.

Leave a Reply